Vedtekter for Skibergkoret

Navn

Korets navn er Skibergkoret, stiftet i 2003.

Formål

Ivareta og fremme interessen for korsang og musikk innad og utad - og medvirke til at alle trives med sangen og med hverandre.

Medlemskap

Enhver må være villig til å ta på seg oppgaver for fellesskapet.

Ved lengre fravær søkes det styret om permisjon. Ved enkeltfravær skal dirigenten ha beskjed før øvelse.

Plikter

Alle møter og er klare til rett tid.

Noter/ringperm og konsertmappe er korets eiendom og leveres når medlemskapet opphører.

Kontingent

Kontingent fastsettes av årsmøtet. Den betales forskuddsvis for år av gangen. Student/skoleelev betaler halv kontingent.

Medlemskontingent sendes ut to ganger i året, henholdsvis i løpet av januar og august med forfall en måned etter fakturautdeling. Dersom et medlem ønsker å være passiv medlem må kormedlemmet betale en kontingent pålydende kr. 160,-. Man fortsetter da bl.a å motta korbladet. Det må meldes fra til kasserer i god tid (3 uker) før ny kontingent utdeles slik at man får dette inn i systemet.

Hvis et medlem ikke betaler i løpet av en måned etter utsendelse og ikke det har blitt gitt beskjed til kasserer om passivt medlemskap, regnes man ikke lenger som medlem av Skibergkoret og vil bli strøket av medlemslisten.

Organisasjon.

Årsmøtet foretar nødvendige valg.

Skibergkorets styre bør ha følgende sammensetning:

Leder

Kasserer

Sekretær

PR/sponsor- og rekv.ansvarlig/nestleder

1 repr. fra arrangementskomitéen

Vara til styret er 1 repr. fra noteutvalget

Fra 2014 er funksjonstid for leder 1 år etter valg på årsmøtet. Øvrige medlemmer i styret har funksjonstid på 2 år.

Leder og kasserer velges samtidig det ene året; sekretær og PR/sponsor-og rekv ansvarlig/nestleder

samtidig det andre året.

 

Noteutvalg består av dirigent og 2 medlemmer. Noteansvarlig bør sørge for jevnlige møter med dirigenten om korets reportoar, og sørge for ut- og innlevering av noter samt kopiering/innkjøp av noter.

Det velges to representanter det ene året og en representant det andre året. En fra noteutvalget er vara til styret.

 

Arrangementskomiteen består av 2 personer som - i samarbeid med styret - skal stå for interne arrangementer og for eventuelle utlodninger. Et medlem velges som styremedlem.

Det ene medlemmet velges det ene året, det andre det neste året.

 

Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Velges etter forslag fra årsmøte. Leder i valgkomiteen er det medlemmet som sitter siste funksjonsår. Et medlem velges hvert år.

 

Revisor kontrollerer at regnskapet er i orden til årsmøtet; velges for 2 år.

Styret kan til enhver tid nedsette komitéer med det antall medlemmer som synes formålstjenlig uten at det er behandlet av årsmøtet.

 

Dersom koret oppløses, gis Hof kommunes kulturkontor disposisjonsrett til korets eiendeler og bankkonto - under forutsetning av at dette nyttes til allmennyttige formål.

 

 

Vedtatt av medlemmene 11. sept 2003. Endret på årsmøtet 25. nov. 2004. Ny endring på årsmøtet 10. feb. 2007.

Ny endring på årsmøtet 5. februar 2009. Ny endring på årsmøte 13. februar 2010. Ny endring (under kontingent) foretatt av styret etter mandat årsmøte 29. januar 2011. Ny endring (under kontingent) etter årsmøtet 03.02.2012.

Endringer vedtatt på årsmøtet 1. februar 2013. Endring vedtatt på årsmøte 24.01.2014.